Support & Sales

Technical Supports
Mr. Hung :
: 0983.582.882
--------------------------
Sales
Mrs. Thao:
: 0932.237.895 - 0979.984.020

Mr. Huy:
: 0936.2222.04 - 0982.093.912
---------------------------
Office
Tel:(04) 6281.6151
Fax:(04) 6281.6152
---------------------------
Online Supports
Chat with me

Product Range

Partners & Suppliers

ASAHI DIAMOND (THAILAND) CO., LTD.

WENDT GRINDING TECHNOLOGIES LTD.

safety

fbj-bearings

mitsubishi

nachi

sandvik

kbcbearing

kyk

kyocera

seco

skf

sumitomo

tungaloy

walter

Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1069
mod_vvisit_counterYesterday1240
mod_vvisit_counterThis week4606
mod_vvisit_counterLast week8294
mod_vvisit_counterThis month15079
mod_vvisit_counterLast month33521
mod_vvisit_counterAll days2043844

Current Online : 13
Today: May 13, 2021
 

CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH CẮT GỌT

Quá trình tạo phoi trong gia công cắt gọt

Read more: CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH CẮT GỌT

 

Các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình gia công cắt gọt

Các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình gia công cắt gọt

Read more: Các hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình gia công cắt gọt

   

Dụng cụ cắt gọt

Dụng cụ cắt gọt

Read more: Dụng cụ cắt gọt

 

Dụng cụ cắt gọt cho máy CNC

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Chính xin giới thiệu tới quý khách hàng cùng toàn bộ các bạn đang học tập và làm việc trong lĩnh vực Gia công cơ khí trên máy CNC cuốn sách "Dụng cụ cắt gọt cho máy CNC" Do Ts.Nguyễn Văn Hùng ,Giảng viên trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên và là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị -PGĐ Công ty Cổ Phần Cơ Khí Nhân Chính biên soạn.

Link tải tài liệu: Dụng cụ cắt gọt cho máy CNC:

1.Phần I

2.Phần II

3.Phần III

4.Phần IV

M¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn theo ch­¬ng tr×nh sè (M-CNC) lµ thÕ hÖ m¸y c«ng cô  ®­îc viÕt b»ng m· ký tù sè, ch÷ c¸i vµ c¸c ký tù chuyªn dông kh¸c, trong ®ã hÖ ®iÒu khiÓn sè cã cµi ®Æt c¸c bé vi sö lý mP (microprocessor) lµm viÖc víi c¸c chu kú thêi gian tõ 1®Õn 20 ms vµ cã bé nhí tèi thiÓu 4KByte, ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn sè nh­ tÝnh to¸n to¹ ®é trªn c¸c trôc ®iÒu khiÓn theo thêi gian thùc, gi¸m s¸t c¸c t×nh tr¹ng cña m¸, tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ chØnh lý dao cô, tÝnh to¸n néi suy trong ®iÒu khiÓn quü ®¹o biªn d¹ng(tuyÕn tÝnh vµ phi tuyÕn,thùc hiÖn so s¸nh c¸c cÆp gi¸ trÞ hiÖn cã víi c¸c gi¸ trÞ lý thuyÕt khi lËp tr×nh)...

   

Page 1 of 2

NHAN CHINH MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

 

Address: R408, Building 24T2, Trung Hoa Nhan Chinh New Urban Area, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam.

Email: office@cokhinhanchinh.com.vn

Tel: 04.62816151; Fax: 04.62816152

Website: http://cokhinhanchinh.com.vn

Ankara escort